Programy pro seniory

Skripta       Doporučujeme (akce atd.)  Kronika 

  

Aktuální nabídka 

 

Skripta pro společenství seniorů a rodin

       
PŘÍKLADY TÁHNOU – I MANŽELSKÉ
nabízíme vám skripta, která obsahují náměty pro setkání během kalendářního roku 2018. Materiály nabízíme ke stažení zde (pdf: 793 kB). Rádi vám je vytiskneme nebo zašleme poštou za poplatek na úhradu nákladů. Můžete si je objednat na těchto kontaktech: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc. Tel.: 587 405 250, mobil: 720 110 750, e-mail: rodina@arcibol.cz.
Skripta jsou opět určena společně jak pro společenství manželů, tak i pro společenství seniorů. Jsme přesvědčeni, že v mnohém je životní zkušenost společná a obě skupiny si v nich najdou to, co je bude oslovovat.
Centrum pro rodinu
v roce 2015 vydalo  skripta pro společenství se stejnou tematikou. Představilo se v nich 10 manželských párů, svatých laiků (bl. manželé Quattrocchi a sv. manželé Martinovi) nebo kandidátů svatosti, kráčejících spolu nejen životem, ale i na oltář. Mezitím běžel čas, v časopise Rodinný život vycházely články o dalších manželech a letos vydalo Centrum pro rodinu knihu se 110 medailony svatých či kandidátů svatosti z 20. století, z toho 26 manželských párů (více o knize zde...). A tak jsme znovu sáhli po těchto vzorech z moderní doby, vždyť stále platí, že „exempla trahunt“, příklady táhnou. Letošní skripta pro společenství manželů a seniorů jsou uspořádaná tak trochu podle roční doby, každý měsíc má své téma, někdy ihned průhledné, jindy trošku skryté. K tomuto tématu je vybrán odpovídající příklad, příběh života svatého či kandidáta svatosti.
V roce 1853 zemřel bl. Frederik Ozanam, laik, manžel, otec, zakladatel vincenciánských konferencí, veliký pracovník křesťanské charity. Tehdy měl jeden kardinál říci: „Ano. Jeho život je život světce. Škoda jen, že se nevyhnul pasti manželství.“ Když to mnohem později uslyšel Francesco Ugenti, jeden z našich kandidátů svatosti spolu se svou manželkou, řekl na to vtipně: „Nevěděl jsem, že náš Pán ustanovil šest svátostí a jednu past.“ Ne, manželství není past, i když se tak někdy může zdát, ale svátost a cesta svatosti.
Kéž tyto příběhy pomohou na životní cestě k svatosti manželům ve společenstvích či seniorům nebo i těm, kdo je budou číst individuálně.           MUDr. Jitka Krausová OV

Praktický návod k použití
Každé měsíční téma je dokresleno jedním svatým nebo kandidátem svatosti, laikem, který žil v manželství, a to v moderní době, ve 20. století. Dvakrát je to manželská dvojice, kráčející společně směrem na oltář. Je vhodné přečíst si téma předem před setkáním, seznámit se s dotyčným a téma může tiše zrát v naší hloubi.
Jako pomůcka jsou po tématu uvedeny otázky a podněty k zamyšlení. Některé jsou určeny jen pro soukromé individuální rozjímání, jiné jsou určeny pro manžele nebo pro seniory nebo vůbec pro všechny. Samozřejmě může vzniknout diskuse nebo se objeví jiné otázky a podněty podle složení společenství. Vše je jen pomůcka, kterou společenství může využít, a nemusí. Stejně tak podnět pro modlitbu vlastními slovy. Ta většinou bude vycházet už z předchozích otázek a podnětů. Na závěr je vhodné se sjednotit ve společné modlitbě. Opět lze využít nabídku zde nebo se některé společenství sjednotí na desátku růžence či korunce k Božímu milosrdenství atd.
Témata jsou na deset měsíců. Pro ty, kdo chtějí, je v příloze připraveno čtení na prázdniny – téma na červenec a na srpen s využitím exotického kandidáta svatosti z kmene Siouxů a pak dámy z naší historie s papežským vyznamenáním. U těchto témat jsou pro zájemce též otázky, podněty, ale už ne společná modlitba, předpokládá se soukromé čtení. Samozřejmě ale lze číst v malém společenství či v rodině.
Do přílohy je zařazeno také zamyšlení nad rodinou a duchovním povoláním, což je novinářsky řečeno „palčivá aktuální otázka“.

 

Připravujeme

     

    
VÍKENDOVÉ DUCHOVNÍ OBNOVY PRO SENIORY
 

  
Konají se  pravidelně na Svatém Hostýně a na Velehradě a součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života.

Během víkendu je příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.

Přihlášky:
Přihlásit se můžete telefonicky, emailem nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141, e-mail: mabudin@seznam.cz - na přihlášce uveďte: jméno, adresu, PSČ, věk, datum a místo víkendu a jaký pokoj chcete (bez / s WC). Podle možnosti vyhovíme. Podrobné informace budou účastníkům poslány před nástupem.

Ceny za ubytování a stravu 2017:
(účastníci hradí přímo ubytovateli)  

Svatý Hostýn: 
(poutní domy Matice svatohostýnské)

1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 1110,- Kč
2-3 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 1020,- Kč

(plus 12 Kč do 70 let; bez snídani mínus 90,- Kč)

Velehrad:
(poutní dům Stojanov)
1-lůžkový pokoj s příslušenstvím........1060,- Kč
2-lůžkový pokoj s příslušenstvím........960,- Kč
1-lůžkový pokoj bez příslušenství........900,- Kč
2-lůžkový pokoj bez příslušenství........840,- Kč
(u těchto pokojů je společné sociální zařízení na chodbě)
 

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací) 

 

 


    
Materiály
pro společenství seniorů 

   
Starší skripta a další materiály
pro společenství seniorů nabízíme zde ke stažení
.
Přejeme vám, aby vám podněty, které pro svůj duchovní život načerpáte rozjímáním nad skutky milosrdenství, obohatily život váš i život všem, s nimiž se potkáváte.

Taktéž nabízíme seznam knih a časopisů pro seniory zde ke stažení.

 Doporučujeme

  

AKTIVITY PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ:

      
VZDĚLÁVACÍ KURZY

Brněnská akademie třetího věku spolu s Biskupstvím brněnským pořádají:
Kurz Zdraví je dar začíná ve 13:30 hod. a přednášejí v něm především pracovníci klinik Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (prof. M. Souček, prof. J. Vítovec, prof. P. Weber, prof. A. Hep a další).
Kurz Spirituální dimenze člověka začíná v 15:00 hod. a přednášejí v něm biskupové Mons. Vojtěch Cikrle a Mons. Pavel Konzbul, šéfredaktor Radia Proglas P. Mikšů, Mgr. Marek Orko Vácha, RNDr. Jiří Grygar, Dr. Kateřina Lachmanová, Mgr. P. Hladík a další odborníci.
Do kurzů je možno se přihlásit elektronicky na www.bioetika.cz nebo osobně na recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7. Kromě přednášek se konají také semináře, instruktáže pohybové aktivity a exkurze. Přednášky začínají 29. 9. 2017.  

   

KLAS

KLAS (Klub Aktivních Seniorů) je speciální program, určený k aktivizaci seniorů v jakémkoliv věku. Vychází z obdobného rakouského programu LIMA (v překladu Kvalita života ve stáří). Program spočívá v pravidelných setkáváních s pevně danou strukturou průběhu, která jsou zaměřena na různá témata. Setkání se koná jednou za dva týdny. Společný program trvá 2 hodiny. Půl hodiny před začátkem a půl hodiny po skončení je lektor k dispozici pro individuální potřeby účastníků. KLAS vede speciálně vyškolený lektor, který vlastní certifikát o absolvování kurzu A KLAS. 

Více informací o KLASu:
najdete zde na stánkách brněnského centra pro rodinu a sociální pěči a na tomto místě záznam rozhovoru s Radkou Rozkovcovou z Radia Proglas o KLASu.

ODKAZY na zajímavé webové stránky, tisk, přednášky apod.

 

Proběhlo 

 

VÍKEND PRO SENIORY S VNOUČATY

    
Zveme děti s jejich babičkami a dědečky na podzimní pohádkový víkend, který se uskuteční v Kroměříži v domečku u sester Svatého Kříže na Koperníkově ulici. Akce proběhne od 17. - 19. listopadu 2017.

Podíváme se do muzea, zámeckých zahrad a budeme směřovat ke skutečnému králi - s blížícím se závěrem liturgického roku si něco zajímavého řekneme o Kristu Králi. Část programu je společná pro seniory i vnoučata a některé programy budou probíhat pro děti zvlášť a senioři budou mít svůj program a čas na odpočinek. Hlásit se můžete u Markéty Matlochové na e-mail: matlochova@arcibol.cz, tel. 587 405 250. Cena pro dospělého 750 Kč, za dítě do 12 let 500 Kč, doporučený věk dětí je 5 - 12 let. Přihlašujte se nejpozději do 10. listopadu 2017, počet účastníků je omezen.

Plaťte až po přihlášení, nejlépe do 10. 11. 2017 na č.účtu: 2800068926/2010,  VS  811, nezapomeňte napsat své jméno.

 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

   
Spolu s brněnským centrem pro seniory KLAS (Klub aktivních seniorů) připravujeme vzdělávací seminář pro lektory s názvem Zdravotní cvičení jako součást prevence stresu a pozitivního přístupu k životu. Seminář je rozdělen na dva tříhodinové bloky, vždy je zastoupena teoretická i praktická část. Je primárně určený pro vedoucí seniorských skupin a je koncipovaný tak, aby účastníci byli sami později schopni vést kurzy se svými skupinami. Je ale možné, aby se zúčastnili i lidé ve věkové kategorii 55+, kteří seniorské skupiny nevedou. Počet účastníků je omezen.

Lektor kurzu: doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD.

Termín: 19. 10. 2017; 9.00 - 16.00 hod.

Místo konání:  Centrum pro rodinný život, Biskupské náměstí 2, Olomouc (mapa)
(sál ve 2. patře)

Cena kurzu: ZDARMA

 

! Novinka ! VÍKEND PRO SENIORY S VNOUČATY
Svatý Václav a babička svatá Ludmila na Svatém Hostýně

   
Zveme babičky i dědečky s vnoučaty
na podzimní víkend. Od 22. do 24. září 2017 na Svatém Hostýně hlouběji poznáme život svaté Ludmily a svatého Václava. Cena: dospělý 750 Kč a dítě do 12 let 500 Kč.  

Budeme si hrát, vyrábět, zpívat, společně se modlit, vyrazíme na vycházku a hlavně budeme na krásném poutním místě. Akce rodinného typu, počet míst je omezen... Doporučený věk dětí 4 - 12 let.

Kontaktní osoba:
Markéta Matlochová, telefon: 587 405 250,
e-mail: matlochova@arcibol.cz

  

    
VÍKENDOVÉ DUCHOVNÍ OBNOVY PRO SENIORY
 

  
Konají se  pravidelně na Svatém Hostýně a na Velehradě a součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života.

Termíny:

Svatý Hostýn
28. - 30. dubna 2017
22. - 24. září 2017

 Velehrad
7. - 9. dubna 2017
6. - 8. října 2017
 

Během víkendu je příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.

Přihlášky:
Přihlásit se můžete telefonicky, emailem nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141, e-mail: mabudin@seznam.cz - na přihlášce uveďte: jméno, adresu, PSČ, věk, datum a místo víkendu a jaký pokoj chcete (bez / s WC). Podle možnosti vyhovíme. Podrobné informace budou účastníkům poslány před nástupem.

Ceny za ubytování a stravu 2017:
(účastníci hradí přímo ubytovateli)  

Svatý Hostýn: 
(poutní domy Matice svatohostýnské)
 
1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 1110,- Kč
2-3 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 1020,- Kč

(plus 12 Kč do 70 let; bez snídani mínus 90,- Kč)

Velehrad:
(poutní dům Stojanov)
1-lůžkový pokoj s příslušenstvím........1060,- Kč
2-lůžkový pokoj s příslušenstvím........960,- Kč
1-lůžkový pokoj bez příslušenství........900,- Kč
2-lůžkový pokoj bez příslušenství........840,- Kč
(u těchto pokojů je společné sociální zařízení na chodbě)
 

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací) 

 

 

 

BABIČKO, DĚDEČKU, POVÍDEJ…

      
Týdenní letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty se letos konal v duchu předávání tradic a dovedností mezi generacemi.
Program byl společný pro všechny účastníky i individuální po jednotlivých rodinách. Pobyt zahrnoval duchovní program, celodenní výlet, vycházky do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, soutěže, táborák, tvoření apod.

Termín:
od 16. 7. 2017 (příjezd v neděli po 17. hod.)
do 22. 7. 2017 (odjezd v sobotu po obědě)

Místo konání:
Velké Losiny – chata Brněnka (www.penzionbrnenka.cz)

Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Orságová, e-mail: orsagova@arcibol.cz, tel.: 587 405 253.
 
Aktivita projektu "Rodičem bez obav II." byla podpořena z dotačního programu "Rodina" MPSV.

   

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ

      
Milí přátelé, srdečně zdravíme z Olomouce a rádi bychom Vás pozvali na společné setkání. Podařilo se nám získat zajímavého hosta: MUDr. Jitku Krausovou, která si pro nás připravila přednášku s optimistickým názvem: „Zdravý senior“ – zdraví duše, ducha i těla. Dovolujeme si Vás proto opět pozvat do Olomouce. Přijměte tuto možnost zaposlouchat se do slov naší přednášející, něco nového se dovědět a zažít, ale také si třeba popovídat, jak se daří ve Vašich společenstvích, podělit se vzájemně o své zkušenosti a poznatky zvláště z Vaší služby ve společenství bratří a sester. Věříme, že také tentokrát rádi přijedete a zúčastníte se setkání animátorů seniorů. Kolik si toho odneseme, to už záleží na každém z nás…

Termín: ve středu 24. května 2017 od 9.00 hod.

Místo konáníKurie arcibiskupství v Olomouci mapa
( Biskupské náměstí 2, Velký sál ve 2. patře) 

Program setkání:
9.00 – 10.30: přednáška MUDr. Jitky Krausové, OV – „Zdravý senior“ + dotazy, diskuse
11.00 – 11.45: možnost společného oběda v restauraci „U Huberta“
12.00 – 13.00: komentovaná prohlídka katedrály sv. Václava a krypty
13.00 – 13.45: mše svatá, celebruje P. Ladislav Švirák, děkan olomoucký, dómský farář a sídelní kanovník Metropolitní kapituly
14.00 – 15.00: káva/čaj + prostor pro informace o chystaných materiálech, práci ve skupinách seniorů, informace o víkendech pro seniory, náměty pro další práci…

Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme Vás, pokud se sami nebudete moci zúčastnit, abyste za sebe poslali vhodného zástupce. Pro lepší organizační zajištění Vás žádám o potvrzení účasti. Jako obvykle budeme objednávat oběd v hodnotě cca 90 Kč. Rádi také po obědě uvítáme Váš příspěvek do debaty o činnosti Vaší farní skupiny seniorů. Můžete-li, přispějte, prosím něčím k pohoštění při odpolední kávě.

Prosíme o potvrzení účasti a zájmu o oběd do pátku 19. 5. do 12.00 hod., a to buď telefonicky na číslo: 737 619 805 nebo e-mailem na: matlochova@arcibol.cz. Děkujeme a těšíme se na Vás v Olomouci. S přáním pokoje a dobra a s prosbou o modlitbu za toto dobré dílo Mgr. Markéta Matlochová 

 

Pozváni jsou tentokrát i zájemci z diecéze, kteří uvažují o tom, že by nějaké společenství seniorů ve farnosti založili nebo pomohli vést.

      

Adventní duchovní obnova pro animátory seniorů

   
dovolujeme si vás,
kteří jste aktivní ve službě společenství seniorů pozvat na adventní duchovní obnovu pro seniory, která se uskuteční poslední listopadové dny tohoto roku v poutním domě Stojanov na památném Velehradě. Nenechte si ujít dny, ve kterých najdete prostor se zastavit a ztišit a snad se zase o krůček přiblížit k Bohu. Zároveň, ale můžete potkat přátele a případně navázat nová přátelství mezi lidmi, kteří se snaží žít i pro druhé ve společenství seniorů ve farnostech. Pokud nevíte, jak
u vás ve farnosti se společenstvím začít…i vy budete mít prostor načerpat zkušenosti druhých a dozvědět se, co vás zajímá…
Přijměte tedy pozvání na adventní duchovní obnovu (nejen) pro animátory seniorů. Vaši účast je potřeba nahlásit do pondělí 21. listopadu a to telefonicky na: 587 405 294 / 250 nebo emailem na zaboj@arcibol.cz kde sdělíte jaký typ ubytování si přejete, popř. s kým chcete být ubytováni. Platit se bude až na místě přímo sestřičkám na Stojanově.
Cena celkem (ubytování a strava 28.11. - 30.11.):
1 lůžk. pokoj se soc. zař.: 1060 Kč; 2 lůžk. pokoj se soc. zař.: 960 Kč,
1 lůžk. pokoj bez. soc. zař.: 900 Kč; 2 lůžk. pokoj bez. soc. zař.: 840 Kč 

 

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO SENIORY 2016 

  
Konají se  pravidelně na Svatém Hostýně a na Velehradě a součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života.

Termíny:

Velehrad
18. - 20. března 2016  
14. - 16. října 2016

Sv. Hostýn
13. - 15. května 2016  
23. - 25. září 2016 

Během víkendu je příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.

Přihlášky:
Přihlásit se můžete telefonicky, emailem nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141, e-mail: mabudin@seznam.cz - na přihlášce uveďte: jméno, adresu, PSČ, věk, datum a místo víkendu a jaký pokoj chcete (bez / s WC). Podle možnosti vyhovíme. Podrobné informace budou účastníkům poslány před nástupem.

Ceny za ubytování a stravu 2015:
(účastníci hradí přímo ubytovateli)  

Svatý Hostýn: 
(poutní domy Matice svatohostýnské)
 
1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 1040,- Kč
2-3 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 950,- Kč

Velehrad:
(poutní dům Stojanov)
2 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení: 840,- Kč
1 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení: 900,- Kč
2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 960,- Kč
1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 1060,- Kč

(jednotlivcům nelze objednat 2 lůžkový pokoj s WC)

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)  

 

LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY

  
Tento pobyt už je obsazen!  V případě, že o něj máte zájem, můžete se přihlásit už pouze jako náhradníci. Děkujeme za pochopení.  

Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt. Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program, apod.

Termín: 13. – 20. 8. 2016

Místo konání: Dům Ignáce Stuchlého (DIS)
ve Fryštáku u Zlína
V současné době má 10 pokojů, k nimž patří společné záchody a koupelny na patře a dalších 12, z nichž každý má vlastní sociální zařízení. Celková ubytovací kapacita je 69 lůžek, s přistýlkami až 83. Dále je v domě k dispozici jídelna, bar, kaple, velký sál, tělocvična s lezeckou stěnou, ateliér, dvě klubovny a herna.

Ceny :
(zahrnují ubytování a plnou penzi)
Děti od 3 do 12 let: 1 350 Kč

Děti nad 12 let, senioři: 1 750 Kč
Pracující: 2 450 Kč
Cena za pokoj se sociálním zařízení a bez sociálního zařízení je stejná. Záleží na pořadí,
ve kterém se přihlásíte (dřívější přihlášky mají přednost v získání pokoje se soc. zařízením).

Tento pobyt už je obsazen! V případě, že o něj máte zájem, můžete se přihlásit už pouze jako náhradníci. Děkujeme za pochopení. Přihláška zde ke stažení...
Spolu se zálohou 1 000 Kč nutno odevzdat do 30. června 2016

Zálohu zaplaťte buď osobně na Centru pro rodinný život nebo na účet č. 2800068926/2010. Jako variabilní symbol uveďte 816 a do informace pro příjemce Vaše příjmení. Tak poznáme, že jste platbu uhradili právě Vy.

Video-upoutávka pobytu  zde na youtube...

Plakátek ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955. 

Aktivita projektu "Rodičem bez obav" je podpořena z dotačního programu "Rodina" MPSV.


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO PRARODIČE S VNOUČATY


Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní příměstský tábor.
Jedná se o 5-ti denní program pro prarodiče s vnoučaty. Program proběhne formou docházení na aktivity. Každý den bude probíhat od 9.00 do 16 hodin. Program bude zaměřen na rozvoj mezigeneračních vztahů, předávání hodnot, zlepšení komunikačních a dalších dovedností.

Zde nabízíme ke shlédnutí (odkaz...) video-upoutávku na náš tábor!

Termín a místo konání:
18. – 22. července 2016
Klášter kapucínů, Kapucínská 2
Olomouc

Ceny:
Prarodiče: 550 Kč / tábor
Děti: 750 Kč / tábor
Ceny zahrnují teplé obědy a náklady na pronájem prostor. Cena pro dítě je navýšená o náklady na výtvarné potřeby a další pomůcky.

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Cmarová,
e-mail: cmarova@arcibol.cz
tel. 733 755 955. 

Leták ke stažení | Akce na Signálech | Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

 

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ 

            
Termín:
ve čtvrtek 9. června 2016 od 9.00 hod.

Místo:
v kapli Sv. Anny a sále Kurie
arcibiskupství
- ve II. patře (
Biskupské nám. 2, Olomouc - mapa)

Program setkání:
9,00 – 10,00:  mše svatá, celebruje P. Rudolf Smahel (kaple Sv. Anny vedle olom. katedrály sv. Václava)
10,15 – 12,00: přednáška Doc. Dr. P. Rudolfa Smahela, Th.D. s diskusí na téma: „Malé radosti ve stáří“ (podle E. Eriksona)
12,00 – 12,05: společná modlitba „Anděl Páně“
12,15 -13,15: možnost společného oběda v restauraci „U Huberta“ 
13,15 – 14,15: káva/čaj + prostor pro informace o chystaných materiálech, práci ve skupinách seniorů, informace o víkendech pro seniorky/seniory, náměty pro další práci…

Pozváni jsou i lidé z diecéze, kteří teprve uvažují o tom, že by nějaké společenství seniorů ve farnosti teprve založili, nebo se v něm angažovali. Věřím, že také tentokrát rádi přijedete a zúčastníte se tohoto setkání animátorů seniorů. Přijměte tuto možnost zaposlouchat se do slov našeho přednášejícího, něco nového se dovědět a zažít. Ale také si třeba popovídat, jak se daří ve vašich společenstvích, podělit se vzájemně o své zkušenosti a poznatky zvláště z Vaší služby ve společenství bratří a sester.  Kolik si toho odneseme, to už záleží na každém z nás…

 Těšíme se na setkání s Vámi a prosíme Vás, pokud se sami nebudete moci zúčastnit, abyste za sebe poslali vhodného zástupce. Pro lepší organizační zajištění Vás žádáme o potvrzení účasti. Jako obvykle budeme objednávat oběd v hodnotě cca 80,- Kč. Rádi také po obědě uvítáme Váš příspěvek do debaty o činnosti Vaší farní skupiny seniorů. Můžete-li, přispějte, prosím něčím k pohoštění při odpolední kávě.

Pozvánka ke stažení
(předejde prosím případným zájemcům) 

Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj
tel: 587 405 292
e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

 

POBYT PRARODIČŮ S VNOUČATY

  
Srdečně zveme
prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt. Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program, apod.

Termín:
10. - 17. 8. 2015

Místo:
Velké Losiny (rekreační chata Brněnka)

Cena:
děti do 12 let 2900,- Kč
dospělí a děti nad 12 let 3700,- Kč

Přihlášky:
přihláška je
zde ke stažení...
spolu se zálohou nutno odevzdat do 30. června 2015
(případně oskenované odeslat e-mailem na adresu: cmarova
@arcibol.cz)
Zálohu zaplaťte buď osobně na Centru pro rodinný život nebo na účet číslo 2800068926/2010. Jako variabilní symbol uveďte 815 a do informace pro příjemce Vaše příjmení, tak poznáme, že jste platbu uhradili právě Vy.

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)  

Kontaktní osoba:
Lucie Cmarová

e-mail: cmarova@arcibol.cz
tel.: 733 755 955


SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ V OLOMOUCI

   
V úterý 17. března 2015 se v sále arcibiskupské kurie (II. patro) v Olomouci uskuteční setkání vedoucích seniorských společenství. Je určeno těm, kteří ve farnosti společenství vedou nebo by chtěli začít vést.Na programu bude v 9 hodin mše sv., poté nás navštíví Mgr. Helena Polcrová z Centra pro školy a představí nám nově a možná trošku netradičně význam a smysl Velikonoc.
Po obědové pauze bude prostor pro modlitbu křížové cesty. Můžete s sebou vzít také své nejbližší spolupracovníky. Těšíme se na vás. Přihlášky přijímáme do 12. března. Přihlášky a bližší informace najdete ke stažení zde

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Kontaktní osoba:
Lucie Cmarová

e-mail: cmarova@arcibol.cz
tel.: 733 755 955 

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ANIMÁTORY SENIORŮ
se sv. Františkem z Assisi

  
Milí animátoři seniorů, zveme vás na adventní duchovní obnovu pro animátory. Obnova se uskuteční na Velehradě (poutní dům Stojanov) v termínu od 2. do 4. prosince 2014 (úterý – čtvrtek). Začínat se bude večerní mší sv. v úterý 2. prosince a končit se bude obědem ve čtvrtek 4. prosince 2014.

Duchovní obnovu povede františkán z kláštera v Uherském Hradišti, P. František Uriga, OFM.
Na místě budou také k dispozici skripta pro společenství seniorů na leden - červen 2015.

Přihlášky:
Vaši účast je potřeba nahlásit do pondělí 10. listopadu 2014 vyplněním a odesláním přihlášky (najdete zde ke stažení...). Ceny jsou uvedeny na přihlášce. Platit se bude až na místě.

 

 

LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY NA VELEHRADĚ

  
prarodiče s vnoučaty strávili týden na letním pobytu, kde objevovali krásy nejen tohoto mimořádného poutního místa, ale také vzájemných mezigeneračních vztahů. Účastnilo se ho 34 seniorů s vnoučaty, k dispozici jim byli 4 vedoucí. Ubytování  bylo zajištěno v Domově mládeže Stojanova gymnázia na Velehradě ve 3 – 4 lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbě.

Termín:
11. - 18. srpna 2014

Program:
individuální i společný

výlety do přírody
volnočasové aktivity pro děti i pro seniory
poznávání památek a jiných zajímavostí v okolí

Cena:
Jelikož jsme na pobyt získali dotaci, mohli sme ho
nabídnout zlevněný o 400,- Kč/osobu.
Ceny po slevě:
Děti do 12 let
Ubytování a poloviční strava: 1 900 Kč
Ubytování a celá strava: 2 350 Kč
Děti nad 12 let a dospělí
Ubytování a poloviční strava: 2 800 Kč
Ubytování a celá strava: 3 250 Kč

Kontaktní osoba:
Lucie Cmarová

e-mail: cmarova@arcibol.cz
tel.: 733 755 955

 

SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ V OLOMOUCI

   
Milí animátoři společenství seniorů, z
veme Vás na první letošní setkání animátorů seniorů. Tentokrát se uskuteční ve středu 25. června 2014 v Olomouci. Začátek setkání je v 9:15 hodin mší svatou v kapli sv. Anny u katedrály. Pokud přijedete dříve, můžete se zastavit přede mší sv. i na Kurii, ale oficiální začátek bude v kapli sv.Anny. Po celé dopoledne bude naším hostem P. Roman Kubín, který je vedoucím pastoračního střediska při brněnském biskupství. Bude sloužit mši sv. a poté bude mít přednášku, týkající se pastorace seniorů.
Budeme pro vás mít nachystaná skripta pro společenství seniorů. Skripta se budou na základě požadavků našich nadřízených týkat Eucharistie.
Ve skriptech budou připravená jen setkání do konce roku 2014 (září až prosinec). Na rok 2015 (leden až červen) budou skripta k dispozici na podzim. Je to z toho důvodu, že se na celorepublikové úrovni připravuje šest katechezí k Roku Eucharistie, které chceme využít pro zbývajících šest setkání. Katecheze bohužel ještě nejsou k dispozici, tudíž je zatím nemůžeme zapracovat. Prosíme, dejte nám vědět, zda o skripta máte zájem, ať víme, kolik jich natisknout. Pokud budete mít zájem o vytištěná skripta, poprosíme Vás o příspěvek 100 Kč na tisk. Skripta budou také k dispozici na našich internetových stránkách, takže bude možné je zdarma stáhnout pro případ, že byste si je chtěli vytisknout sami.

Plánovaný program:
9:15   mše sv. v kapli sv. Anny při katedrále
10:30 přednáška o. Romana Kubína (k pastoraci seniorů)
12:15 předání skript pro společenství
12:15 oběd

13:00 společné posezení u kávy (sdílení zkušeností, …)

Účast na setkání, prosíme, potvrďte odesláním návratky, a to do středy 18. června 2014. Můžete se také přihlásit telefonicky paní Cmarové nebo e-mailem: (vizte kontaktní osoba níže). Dejte nám také, prosíme, vědět, zda máte zájem o oběd v hodnotě cca 80 Kč. Budeme rádi, když přinesete něco málo na občerstvení. Na setkání jsou také zváni Vaši nejbližší spolupracovníci ze společenství seniorů.

Pozvánka s návratkou:
najdete ke stažení zde

Kontaktní osoba:
Lucie Cmarová

e-mail: cmarova@arcibol.cz
tel.: 733 755 955

 

KURZ „ANIMÁTOR FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ“

  
zveme vás na kurz, který je určen těm, kteří ve farnostech vedou společenství seniorů nebo těm, kteří by společenství chtěli vést. Kurz není určen těm, kteří by chtěli vést Kluby seniorů při obci, či při nějaké instituci. Jde opravdu o farní společenství seniorů.

V kurzu se zaměříme na křesťanská témata společenství seniorů, na práci
s duchovními texty, na získávání praktických dovedností pro přípravu programu do společenství seniorů. Součástí budou také aktivizační techniky při práci se seniory. Všechna témata jsou proložena praktickými cvičeními (program ke stažení zde...).
Na závěr kurzu každý účastník dle svých možností zpracuje vybrané téma pro jedno setkání seniorů. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování.

Rozsah kurzu je 5 pracovních dní (jednou za 2 týdny), vždy od 8.30 do 14.15 hod. a proběhne v těchto termínech: 29. 4., 13. 5., 27. 5., 4. 6. a 17.6. 2014.

Místo konání: Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál ve 2. patře).

Cena kurzu včetně potřebných materiálů je 600,-Kč na osobu (vychází to necelých 20,-Kč na hodinu), zkuste poprosit kněze, či děkana o příspěvek.

Přihlášky (k dispozici ke stažení zde...)
odešlete, prosíme, poštou (na adresu Centra) nebo na e-mail cmarova@arcibol.cz
(do 23. dubna 2014). 

Kurz je realizován ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně.

Plakátek ke stažení
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

 

DUCHOVNÍ OBNOVA

pro animátory seniorských společenství

  
se uskutečnila od 8. do 10. listopadu 2013 na Svatém Hostýně. Začínalo se v pátek 8.listopadu večeří, končilo v neděli 10. listopadu obědem. Na programu byly katecheze, rozjímání, modlitba, sdílení, mše sv. 

Přihláška:
ke stažení zde...
odešlete poštou na adresu Centra nebo e-mailem na cmarova@arcibol.cz

Cena:
2 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení: 750,- Kč
2 - 3 lůžk.pokoj se sociálním zařízením: 930,- Kč
1 lůžkový pokoj se sociálním zařízením: 1020,- Kč

 

LETNÍ POBYT PRO PRARODIČE S VNOUČATY
v Jevíčku

   
prarodiče s vnoučaty strávili týden na letním pobytu v Jevíčku, které je centrem malebného úrodného kraje Malá Haná (přírodní podmínky utvářející se zde po tisíciletí, vytvořily neobvyklý ráz krajiny, v níž kopce svírají malebná údolí s loukami, které jsou střídány převážně jehličnatými lesy). Ubytování bylo zajištěno v Domově mládeže. Co můžete navštívit v Jevíčku a okolí - najdete zde...

Termín:12. - 19. srpna 2013 

Program:
individuální i společný
výlety do přírody
volnočasové aktivity pro děti i pro seniory
 
poznávání památek a jiných zajímavostí
 
v Jevíčku i v okolí

Cena:
 Pokoje bez sociálního zařízení

- dítě do 10 let 1 950 Kč
- dítě nad 10 let nebo dospělý 2 300 Kč
Pokoje se sociálním zařízením
- dítě do 10 let 2 300 Kč
- dítě nad 10 let nebo dospělý 2 650 Kč
 (ceny jsou uvedeny za ubytování a plnou penzi)

Kontaktní osoba:
Bc. Lucie Cmarová (Ševrová)
tel. 733 755 955  
e-mail: cmarova@arcibol.c
z

plakátek ke stažení

Co můžete navštívit v Jevíčku a okolí:
Památky v Jevíčku | Městské muzeum Jevíčko
Poutní místo Kalvárie u Jevíčka
| Zámek Jaroměřice u Jevíčka
Biocentrum Finsterlova hlubina | Jezdecký klub Osada Lípa (koně)
Kartografické centrum Velké Opatovice | Naučná stezka Bělásek
Žlíbka Jevíčko (sportovní areál, možnost koupání) | Památky v obci Biskupice
Aquapark s atrakcemi pro děti (
ve Velkých Opatovicích-asi 4 km od Jevíčka)

 

  


 

Kronika akcí

    

Setkání animátorů seniorů v Olomouci - březen 2013

Setkání animátorů seniorů v Olomouci - červen 2012

Setkání animátorů seniorů v Olomouci - březen 2012

Setkání animátorů seniorů v Olomouci - listopad 2011

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách - 8.8. – 14.8. 2011

Den pro seniory na Svatém Kopečku - 4.5. 2011

Setkání animátorů seniorů v Olomouci - 7.3. 2011

Duchovní obnova pro animátory seniorů na Velehradě - 1.– 3.10. 2010

Pobyt prarodičů s vnoučaty/rodičů s dětmi v Janských lázních - 31.7.–7.8. 2010

Setkání animátorů seniorů v Olomouci - 18.2. 2010

Setkání animátorů seniorů v Koclířově - 11.12.   13.12. 2009

Setkání seniorů na Velehradě - 23.10. 25.10. 2009

 

 

 

Pobyt prarodičů s vnoučaty
Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní letní pobyt.

Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program, apod.

Termín a místo konání: 13. – 20. 8. 2016, Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

Kontaktní osoba:  Mgr. Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955. 

 

Příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty
Srdečně zveme prarodiče s vnoučaty na týdenní příměstský tábor.
Jedná se o 5-ti denní program pro prarodiče s vnoučaty. Program proběhne formou docházení na aktivity. Každý den bude probíhat od 8:30 do 16 hodin. Program bude zaměřen na rozvoj mezigeneračních vztahů, předávání hodnot, zlepšení komunikačních a dalších dovedností.

Termín a místo konání: 18. – 22. července 2016; Klášter kapucínů, Kapucínská 2, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba:  Mgr. Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955.